July 4th, 2009

KAT-TUN: Sweet Dreams

Icons batch: (90) ~ARASHI + KAT-TUN + NEWS~

Hello! Minna! Whats up? with you all!
you won't believe it!! I came back!
with another huge batch of icons!
I do hope you all like it!

Icons (90)~:
Preview:
<<>>

 
 
Arashi: (30)

Masaki Aiba (6)
Jun Matsumoto (6)
Kazunari Ninomiya (6)
Satoshi Ohno (6)
Sho Sakurai (6)
KAT-TUN: (30)

Kamenashi Kazuaya (5)
Akanishi Jin (5)
Taguchi Junnosuke (5)
Tanaka Koki (5)
Ueda Tatsuya (5)
Nakamaru Yuichi (5)
News: (30)

Tomohisa Yamashita (5)
Ryo Nishikido (5)
Keiichiro Koyama (5)
Takahisa Masuda (5)
Shigeaki Kato (5)
Yuya Tegoshi (5)

Collapse )