?

Log in

No account? Create an account
 
 
25 November 2010 @ 10:14 pm
Graphics Update!  
Graphics:
Icons

Featuring:
Jpop: Arashi [Matsumoto Jun,Ninomiya Kazunari,Aiba Masaki,Ohno Satoshi,Sakurai Sho]
Jpop: KAT-TUN [Kamenashi Kazuya,Taguchi Junnosuke,Tanaka Koki,Ueda Tatsuya,Nakamaru Yuichi]
Jpop: Hey! Say! JUMP! [Ryosuke Yamada,Yuri Chinen,Yuto Nakajima,Ryutaro Morimoto,Keito Okamoto,Daiki Arioka,Yuya Takaki,Kei Inoo,Hikaru Yaotome,Kota Yabu]
Jrock: Gackt

Preview:


Icons ) @ final_faith
 
 
Current Location: on my bed!
Current Mood: accomplishedaccomplished
Current Music: Can You Hear Me - Enrique Iglesias